Nếu bạn đang dùng Fake client ZING vui lòng vào C:\Windows\System32\drivers\etc và bỏ dòng
112.213.88.186 hoanh.gate.vn
trong file hosts